ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره

ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره

کارگروه‌های آموزشی

۱- کارگروه کودک (خردسال + کودک دبستانی)

۲- کارگروه نوجوان

۳- کارگروه آموزشهای عمومی زنان

۴- کارگروه خیاطی و هنرهای دستی

۵- کارگروه کامپیوتر

۶- کارگروه زبان انگلیسی

۷- آرایشگری  

۸- بازمانده از تحصیل

۹- پیمایش مهر

۱۰- کارگروه مددکاری

۱۱- کارگروه تسهیلگری کار، اشتغال و آموزش مهارت های شغلی

کمیته‌های اجرایی

 ۱- مالی

۲- رسانه و تبلیغات

۳- اجرایی، اداری و هماهنگی

۴- کتابخانه

۵- آموزش – ترویج – پژوهش

۶- تدارکات و تعمیرات

۷- روابط عمومی

ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
لقمان نجم الدینی
موسس و مدیر عامل
کارشناسی ارشد جامعه شناسی و توسعه محلی
مدیر کارگروه تسهیلگری مهارت و اشتغال و مدیر امور مالی
تسهیلگر اجتماعی و پژوهشگر در حوزه توسعه و مطالعات اجتماعی
ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
شهرزاد ذوفن
موسس انجمن و رئیس هیات مدیره
کارشناس ارشد اموزش بزرگسالان و توسعه محلی
مدیر برنامه ریزی اموزشی و کارگروه زنان
مدرس ،تسهیلگر و پژوهشگر در حوزه صلح، توسعه و توانمندسازی زنان
ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
فریبا هوشیار
نایب رئیس هیات مدیره
دکترای آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
مدیر کارگروه زبان انگلیسی مهرپویان
مدرس دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه خوراسگان
رییس انجمن علمی دبیران زبان استان اصفهان
ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
فخری تگریان
عضو هیات مدیره و خزانه دار
کارشناسی علوم تربیتی
شاغل در آموزش وپرورش (مدیریت مدرسه خرد)
مدیر کار گروه کودک

ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
پروین فرهنگ
موسس و عضو هیات مدیره جمعیت
کارشناسی شیمی
مسئول کار گروه کودک
ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
عاطفه برومند
بازرس جمعیت
کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
رييس هيئت مديره شركت مهندسان مشاور والادگر
مدیر کارگروه مددکاری جمعیت
ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
زهرا حاجی هاشمی اسفرجانی
عضو هیئت مدیره
دکتری خط‌مشی گذاری عمومی
مسئول کارگروه بازمانده از تحصیل
ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
مینا اعتضادی
بازرس انجمن
کارشناسی ارشد اقتصاد
پژوهشگر حوزه توسعه
بازرس موسسه پویش فکری توسعه
ساختار سازمانی و تیم هیئت مدیره
مریم بهادران
عضو هیات مدیره
کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان
کارشناس بهبود کیفیت و مشاور در امور عملهای چشم در کلینیک چشم پزشکی پارسیان
مدیر کارگروه روابط عمومی، رسانه و تبلیغات مهرپویان