همکاری و حمایت

اصول و مقررات کار و همکاری در مهرپویان (مرامنامه)

۱- تکمیل فرم عضویت و تعیین حوزه همکاری ، مدت تعهد ( حداقل یکسال) ، نوع فعالیت و تعداد روز و ساعت همکاری و تعیین نوع عضویت {حمایتی (مادی و معنوی) – فعال – افتخاری (کارشناسانه و مشاوره ای) }. لازم به ذکر است که این همکاری کاملا داوطلبانه است و مشمول قوانین کار و بیمه نمی شود.

رعایت موارد زیر برای اعضای فعال انجمن ضروری می باشد:
۲- پایبندی به اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله فروتنی – خوشرویی – رازداری- امانتداری – صداقت در گفتار و رفتار – و رعایت عدالت و انصاف
۳- پایبندی به روحیه و اصول مشارکت و کار تیمی با همیاران و احترام به دیگران و پرهیز از تک روی
۴- خودداری از نگاه بالا به پایین و تحقیر آمیز نسبت به همکاران و مخاطبین و تقویت روحیه دگرپذیری
۵- انجام مسئولیت های پذیرفته شده با دقت – نظم – سرعت – و با تعهد و کیفیت
۶- شرکت در جلسات تبادل نظر و هم اندیشی و کارگاههای آموزشی حضوری و مجازی انجمن به قصد آگاهی بخشی و توان افزایی اعضا ، مربیان و تسهیلگران و همچنین همسویی بیشتر در فکر و عمل
۷- همفکری و مشارکت فعال در کارگروه / کمیته کاری مربوطه و همکاری با مدیران و همکاران کارگروه در همه برنامه ها و پیروی از چهارچوب های تعریف و تصویب شده در کارگروه و انجمن
۸- تدوین و تکمیل فرمها و گزارشات فعالیتهای مربوطه توسط هر تسهیلگر /مربی در انجمن جهت مستند سازی و تهیه گزارشات عملکرد سالیانه انجمن

مشخصات بانکی جهت حمایت مالی

شماره حساب مهرپویان سبز اندیشه نزد بانک ملی ایران: ۰۱۱۱۵۱۶۷۲۰۰۰۶

شماره کارت مجازی مهرپویان سبز اندیشه: ۴۷۹۰ ۹۹۹۵ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

شماره شبا: IR530170000000111516720006