فعالیت ها

 برخی از برنامه ها و فعالیتهای حمایتی / آموزشی / ترویجی جمعیت در راستای توانمند سازی، توسعه انسانی و رشد ظرفیت های محلی

  • برگزاری منظم جلسات و کارگاههای آموزشی مشارکتی جهت ارتقاء آگاهی اعضاء و تربیت تسهیلگران در راستای اهداف جمعیت
  •  برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی هفتگی (خیاطی، آشپزی و تغذیه، مهارتهای زندگی، یوگا، رفتار با کودک، کامپیوتر، نقاشی، قصه  و بازی با کودک، تئاتر٬سواد آموزی ٬ کتابخوانی و ….) برای زنان، کودکان و نوجوانان در منطقه حاشیه نشین ارزنان اصفهان
  • تهیه وسایل و امکانات آموزشی جهت استفاده شرکت کنندگان دوره ها و مربیان و تسهیلگران
  • برگزاری اردو های تفریحی، ورزشی و آموزشی برای کودکان و مادران
  • مشارکت و همکاری با سایر سازمانهای مردم نهاد ، نهادهای دولتی،  و خصوصی در اجرای طرح های مشترک در راستای اهداف جمعیت
  • حمایت و همراهی کودکان بازمانده از تحصیل در کارگروه مربوطه با هدف دسترسی به حق اموزش و تحصیل 
  • ایجاد دفتر تسهیلگری کار و آموزش مهارتهای شغلی با هدف آموزش حرفه ای و اتصال افراد جویای کار به بازار کار در محله ارزنان