مدیریت دانش

ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های جامعه مدنی

سازمان‌های مردم نهاد، همانند هر سازمانی اندوخته‌ای از تجارب در قالب موفقیت‌ها و شکست‌ها دارند و تلاش می‌کنند در دوره‌های آتی فعالیت‌های موفق را تکرار، تعمیم یا بهبود دهند؛ و شکست ها را کاهش یا حذف کنند. در سازمان‌های مردم نهاد به واسطه انگیزه اجتماعی ارزشمندی که وجود دارد، تجارب …

بخوانیدضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های جامعه مدنی

آسیب شناسی سمن‌ها (NGOها) در ایران در یک نگاه

در همه جوامع، جامعه مدنی به عنوان پل بین حاکمیت و ملت، نقش مهمی‌ در تحقق توسعه اجتماعی ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که به آن‌ها سازمان‌های غیردولتی یا همان NGOها هم گفته می‌شود، که بخش مهمی‌ از مشارکت عمومی و اجتماعی از طریق …

بخوانیدآسیب شناسی سمن‌ها (NGOها) در ایران در یک نگاه

استراتژیهای تغییر اجتماع جهت آفریدن آینده ای بهتر توسط شهروندان

تلخیص و ترجمه : شهرزاد ذوفن منبع : برگرفته از کتاب اجتماع و بافتار تعلق اثر پیتر بلاک ؛ سال ۲۰۰۸. کامیونیتی یا اجتماع اساسا یک سیستم انسانی (Human System) بهم وابسته و پیوسته است که با گفتگو و دیالوگ شکل می گیرد و یک همبستگی درونی را می آفریند. …

بخوانیداستراتژیهای تغییر اجتماع جهت آفریدن آینده ای بهتر توسط شهروندان